Verantwoording

 

Volledigheid

Professoren

UGentMemorialis bevat alle docenten, geaggregeerden, hoogleraren, buitengewoon hoogleraren, gewoon hoogleraren, gastdocenten en -professoren benoemd tussen 1817 en 2012. De selectie gebeurde op basis van de studiegids en administratieve gidsen waarin jaarlijks alle docenten en vakgroepleden worden opgenomen, en de dossiers van de Dienst Personeel en Organisatie. Ook de professoren van de collaborerende Vlaamse Hogeschool zijn in de databank opgenomen. Hoewel de Gentse universiteit deze episode buiten haar eigen geschiedenis plaatste, is de onderzoekswaarde van deze data te groot om te excluderen. Om dezelfde reden zijn professoren die hun benoeming nooit hebben opgenomen (om allerlei redenen, bijvoorbeeld in de woelige onafhankelijkheidscontext van 1830-1835) eveneens opgenomen.

Voor elke professor is de academische loopbaan opgenomen en zijn of haar affiliaties met vakgroepen en faculteiten. Daarvoor werden systematisch alle gegevens uit de administratieve gidsen verwerkt. Alle gegevens met betrekking tot de vooropleiding en buiten-academische activiteiten van de professoren uit de papieren Libri Memoriales zijn eveneens systematisch toegevoegd. Van alle overleden professoren zijn zo mogelijk de biografische gevens opgenomen. Alle andere biografische, disciplinaire of relationele informatie is niet exhaustief maar afhankelijk van de geconsulteerde bronnen en het voorhanden zijnde onderzoek.

Professoren, emeriti of verwanten die dat wensen kunnen hun biografische gegevens aanvullen.

Administratieve samenstelling

UGentMemorialis bevat naast de professoren de geschiedenis van de administratieve organisatie van de universiteit. Het betreft de geschiedenis van beleidsfuncties, faculteiten, instituten, departementen, laboratoria, klinieken, seminaries en vakgroepen. In de huidige versie is enkel de geschiedenis van de faculteiten en vakgroepen met al hun naamsveranderingen, splitsingen, fusies en voorzitters, volledig. Aan een gedetailleerd en geïntegreerd overzicht van de laboratoria, seminaries, scholen en centrale diensten wordt gewerkt.

Scharnierpunt 2012

2012 vormt voorlopig het eindjaar van UGentMemorialis omdat toen de laatste administratieve gids werd uitgebracht. Eigentijdse informatie over haar vakgroepen, diensten en professoren is vanaf dan enkel online beschikbaar met als ongewild gevolg dat het moeilijk wordt om overzicht te houden op de evoluties binnen alle diensten en personeelsleden. Een kwestie waar in de toekomst aan wordt verholpen zodat ook benoemingen en administratieve wijzigingen na 2012 verwerkt worden in UGentMemorialis.

 

Uniformiteit

Taal

De bestuurstaal van de UGent was achtereenvolgens Frans (1817-1914), Nederlands (1916-1918), Frans (1919-1923), Frans/Nederlands (1923-1930) en Nederlands (1930-heden). De historiek daarvan kan u nalezen in het dossier over August Vermeylen op UGentMemorie. UGentMemorialis hanteert in de carrièreoverzichten steeds de huidige benaming in het Nederlands.

Naamgeving

De naamgeving van bestuursfuncties, faculteiten, instituten, departementen, laboratoria, seminaries en vakgroepen varieert doorheen de tijd. Entiteiten ondergaan samensmeltingen en afsplitsingen, of behoorden tot verschillende faculteiten. De verwijzing naar een faculteit, instituut, departement, laboratorium, seminarie of vakgroep gebeurt steeds in de huidige of de laatst gekende benaming. Een muisklik volstaat om de verschillende naamswijzigingen in de tijd te achterhalen.

In verband met de ‘jonge’ faculteiten betekent dat:

 • Een professor benoemd aan de Technische Scholen voor 1957, staat aangeduid als docent van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.
 • Een professor benoemd aan het Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen (tot 1969 onderdeel van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte), staat aangeduid als docent van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
 • Een professor benoemd aan Hoger Instituut voor Handels- en Economische Wetenschappen (tot 1968 onderdeel van de faculteit Rechtsgeleerdheid), staat aangeduid als docent van de faculteit Economische Wetenschappen.
 • Een professor benoemd aan de Veeartsenijschool, (tot 1969 onderdeel van de faculteit Geneeskunde), staat aangeduid als docent van de faculteit Diergeneeskunde.
 • De benaming Rijkslandbouwhogeschool wordt wél gebruikt voor professoren benoemd tussen 1920 tot 1968, terwijl vanaf 1969 de faculteit van de Landbouwwetenschappen steeds als faculteit Bio-ingenieurswetenschappen wordt omschreven. Zo wordt een onderscheid gemaakt met de school die vóór 1969 geen onderdeel was van de universiteit.

Een taaluitzondering vormt de Université Libre de Bruxelles die steeds in haar Franstalige benaming vermeld wordt om verwarring met de in 1969 opgerichte Vrije Universiteit Brussel tegen te gaan, tenzij het effectief de Nederlandstalige afdeling betreft. Analoog wordt de Université Catholique de Louvain enkel gehanteerd voor de in 1969 opgerichte Franstalige universiteit om de verwarring met de Katholieke Universiteit Leuven tegen te gaan.

 

Bronnen

Voor elke UGent professor is een lemma samengesteld vanuit diverse bronnen. Lees meer over de opbouw van deze lemma's.

Personalia, opleiding, academische carrière en administratieve opdeling

Universiteitsarchief Gent (in chronologische volgorde)

 • Hoogeschool te Gent, programma der lessen, 1916-1918.
 • Universiteit Gent, programma der leergangen, 1923-1954.
 • Universiteit Gent, algemeen programma der leergangen, 1954-1957.
 • Rijksuniversiteit Gent, algemeen programma der leergangen, 1957-1962.
 • Rijksuniversiteit te Gent, algemene inlichtingen en programma der leergangen, 1962-1963.
 • Rijksuniversiteit te Gent, algemene inlichtingen en rooster der cursussen, 1963-1967.
 • Rijkuniversiteit te Gent, algemene inlichtingen, 1967-1968.
 • Rijksuniversiteit te Gent, algemene inlichtingen en administratief jaarboek, 1968-1992.
 • Université de Gand, programme des cours, 1849-1914 en 1919-1923.
 • Universiteit Gent, administratieve inlichtingen, 1992-1993.
 • Universiteit Gent, jaargids, 1993.
 • Universiteit Gent, administratieve gids, 1994-2011.
 • Universiteit Gent, verslagen bestuurscollege, 2009-2015.

Dienst Personeel en Organisatie

 • Personeelsbestand

Biografische naslagwerken

Literatuur

 • 150 jaar ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit Gent (1835-1985): Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen RUG. Gent: 1986.
 • De Vlaamsche Hogeschool te Gent. Inlichtingsboekje voor hen die aan de Staatsuniversiteit te Gent willen studeeren. Gent: 1918.
 • De Vlaamsche hoogeschool te Gent. Inlichtingsboekje voor hen die gedurende het academisch jaar 1917-1918 aan de Staatsuniversiteit te Gent willen studeeren. Gent: 1917.
 • Coetsier L., R. Plancke R. en S. Sanders. Rijksuniversiteit Gent: 1817-1967. Gent: 1967.
 • De Clerck K. (red.). 50 jaar Nederlandstalig diergeneeskundig onderwijs aan de RUG. Gent: 1984.
 • De Clerck K. (red.). 75 jaar lichamelijke opvoeding aan de RUG. Gent: 1984.
 • De Clerck K. (red.). Vijfenzeventig jaar pedagogische wetenschappen aan de Gentse universiteit. Gent: 2002.
 • De Schaepdryver A. (red.). Rijksuniversiteit te Gent, Fakulteit der geneeskunde, Liber Memorialis: 1930-1980. Gent: 1980.
 • De Smet L. en Denduyver J. 25 jaar Faculteit Economische Wetenschappen. Gent: 1993.
 • Deelstra H. De school van kunsten en ambachten (1826-1835) aan de Gentse universiteit. Gent: 1977.
 • Elaut L. Drie episoden in de geschiedenis van het geneeskundig hoger onderwijs te Gent. Gent: 1977.
 • Goossens N. De Gentse morfologenschool. Gent: 1992.
 • Langendries E. en Simon-Van der Meersch A.-M., Het Rommelaere complex: onderdeel van het gebouwenmasterplan voor de Gentse universiteit op het einde van de 19de eeuw. Gent, 1999.
 • Leusen I., 125 jaar fysiologie in de Faculteit geneeskunde van de Universiteit te Gent: 1817-1942. Gent: 2000.
 • Lombrosiana: Oud-studenten criminologie RUG, Veertig jaar school voor criminologie aan de RUG. Gent: 1978.
 • Luykx T. (red.). Rijksuniversiteit te Gent, Liber Memorialis 1913-1960. 4 delen. Gent: 1960.
 • Martin D. De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 1940-1944: leven met de vijand. Gent: 1985.
 • Moerman J. (red). Rijksuniversiteit te Gent, Faculteit van de Landbouwwetenschappen, Liber Memorialis 1920-1970. Gent: 1970.
 • Simon-Van der Meersch A.-M. en Langendries E., Proffen in de straat. Gent, 1994.
 • Troch L., Tien jaar Germaanse filologie aan de Gentse universiteit 1890-1900. Gent, 1980.
 • Université de Gand, Liber Memorialis: notices biographiques, 2 delen. Gent: 1913.
 • Vandersteene L., De geschiedenis van de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Van haar ontstaan tot aan de Tweede Wereldoorlog (1817-1940). Gent: 2009.

Sociale afkomst

Om de sociale afkomst van de Gentse professoren tot 1940 te achterhalen, is voornamelijk gebruik gemaakt van geboorteakten. Daarbij werden archiefbanken en registers van de burgerlijke stand geconsulteerd van stads- en gemeentearchieven in binnen- en buitenland.

Verder werd een beroep gedaan op de personeelsdossiers van het Universiteitsarchief Gent (4H2, 19 dozen, 245 dossiers), heemkundige kringen, genealogische internetsites, doodsprenten, secundaire literatuur, en online biografische databanken.

Afbeeldingen

De portretten zijn afkomstig uit de beeldbank van de Universiteitsbibliotheek.